Snežana Vujasin

SNEŽANA VUJASIN

Tokom osnomogodišnjeg i srednjoškolskog školovanja aktivna u dobrovoljnim lokalnim radnim akcijama i pomaganju starijim sugrađanima.
Završila dve srednje škole: građevinska-smer hidrogradnja u Novom Sadu i trgovačku u Staroj Pazovi.
U organizaciji Saveza za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja i suzbijanje bolesti ovisnosti u SR Hrvatskoj, u Podravskoj Slatini od 07-11-11-1988.godine i Zagrebu 04-05.ožujka 1988.godine, završila tečaj samozaštite alkoholom izazvanih poremećaja, te sertifikovana za rad pri klubovima za bolesti ovisnosti.

Pri KLA (klub lečenih alkoholičara) DI „Gaj“ Voćin, Šumariji „Voćin“ i MZ „Voćin“, radila kao radnik klubova 1988 -1990 godine.
Uviđajući značaj zaustavljanja depopulacionih tokova na prostoru Opštine Titel, kao i šire, pobornik ideje o potrebi osnivanja organizacije koja će se baviti pronatalitetnom populacionom politikom. Jedan od inicijatora i osnivača prvog Društva za populacionu politiku u SR Jugoslaviji 1998 godine, pod nazivom Društvo za populacionu politiku „BREG“ sa sedištem u Titelu.
Društvo za populacionu politiku „ BREG “ Titel osnovano je 1998. godine, a registrovano u Saveznom Ministarstvu Pravde Savezne Republike Jugoslavije pod brojem 3/1-455/2-2001-07, dana 20.03.2001 godine.

U knjizi 7, PLANIRANJE PORODICE, u izdanju Službenog Glasnika Republike Srbije 2002. godine, na stranici 31, kaže se „Čini se da je Društvo „Breg“ pokazalo dobre pravce aktivnosti koji bi se mogli preporučiti svim sličnim organizacijama, jer su prihvatili da njihov metod rada bude zasnovan na ideji „Misli globalno-deluj lokalno“, što izgleda, jedino ima šansu za uspeh“.
Bila predsednik komisije za obilazak porodica koje su dobile prinovu u mestima Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci, Mošorin, Šajkaš, Knićanin i Opovo, koja je u ime cele društvenopolitičke zajednice, posetila više od 700 porodica, gde su u domaćem okruženju razgovarali o tome „Kako da nam bude bolje – kako da nas bude više“.

Završila poslediplomsku školu za pronatalitetnu populacionu politiku u praksi, u organizaciji Izvršnog Veća AP Vojvodine, Medicinskog Fakulteta Novi Sad, Ginekološko Akušerske Klinike Novi Sad, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad, u periodu od 05-10.1998 godine, za šta je dobila diplomu za rad iz navedene oblasti.
Aktivni je učesnik II Simpozijuma o aktuelnim problemima demografskog razvoja AP Vojvodine, 2001 godine.
Kao aktivista Društva „BREG“-a, do sada publikovala 10 stručno-naučnih radova iz oblasti populaciuone politike i biološko-medicinske tematike.

Završila školu fotogafije. U procesu usavršavanja za trenera za ljudske resurse i drugih alternativnih pravaca.
Aktivni sudionik u organizaciji tribina o zdravijem i srećnijem načinu življenja širom Republike Srbije, realizujući projekat „HUMANA POPULACIJA U OPASNOSTI“.

Aktivni sudionik u realizaciju I, II, III i IV Multidisciplinarnog Kongresa Ishrana Budućnosti sa međunarodnim učešćem.