DR VUK STAMBOLOVIĆ

Prof. dr Vuk Stambolović
STRUČNI SARADNIK
Profesionalni razvoj:
Izučavanje etike → tematizacija i dekonstrukcija medicinskog metanarativa → izučavanje filozofije alternativne medicine → izučavanje odnosa ljudskih prava i zdravlja u kontekstu moderne i postmoderne → izučavanje tranzicije između različitih nivoa psihosocijalne egzistencije → istraživanje različitih deprivilegovanih populacija → angažman na institucionalizaciji alternativne medicine i promociji integrativne zdravstvene zaštite. Bibliografija: Sedam knjiga i preko 90 bibliografskih jedinica u domaćim i stranim publikacijama.