DR SLAVOLJUB HILČENKO

Prof. dr Slavoljub Hilčenko
STRUČNI SARADNIK
Slavoljub Hilčenko je rođen u Crvenki 1962. godine. Osnovnu školu završio je delom u rodnoj Crvenki, a delom u Beču, Austrija. Srednju umetničku školu “Bogdan Šuput“ završio u Novom Sadu, a Pedagošku akademiju “Žarko Zrenjanin“ u Somboru. Uporedo se aktivno bavio plivanjem u PK “Polet“ iz Sombora, gde postiže zapažene rezultate (studentski viceprvak Jugoslavije, seniorski prvak Jugoslavije, državni reprezentativac, najbolji sportista grada Sombora 1986). Završava prvi stepen na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu 1989. godine, a 1997. diplomirao je na Učiteljskom fakultetu u Somboru.
Na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin“ magistrirao je 2000. godine, a doktorsku tezu pod nazivom “Multimedijalni nastavni model instrukcionog dizajna u radnoorijentisanoj nastavi tehničkog obrazovanja“ odbranio je 2003. (kao najbolji doktorant u istoriji fakulteta i te godine na Univerzitetu).
Uža naučna oblasti mu je sistem upravljanja i rukovođenja nastavom, a uže: instrukcioni dizajn u oblasti e-učenja, metodika matematike, obrazovni softver i animirani film, obrazovna tehnologija, funkcionalno-logički i heuristički pristup učenju…
Od 1994. do 2008. radi u osnovnoj školi “Nikola Vukićević“. Iste godine, prelazi na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici kao profesor na predmetima Informatika, Obrazovna tehnologija, Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova (1, 2), Primena računara u vrtiću i Didaktički materijal. Na specijalističkim studijama predaje predmete Grafički dizajn i Animacije i učenje na računaru.
Do sada ima objavljenih preko 200 stručnonaučnih radova, od toga niz publikacija (4 udžbenika, 2 monografije, 5 priručnika), 17 e-učila i jedno didaktičko-manipulativno sredstvo “Kocka(sa100)lica“.
Hobiji su mu antikviteti i plivanje (5 puta veteranski prvak Srbije) koje aktivno upražnjava 40 godina.