PRIM. DR MED. II Boro M. Vujasin

Prim. Dr Med. II Boro M. Vujasin
Specijalista ginekologije i akušerstva
Electropuncturodijagnostigar i informoterapeut

AUTOBIOGRAFIJA KOORDINATORA PROJEKTA

Poštovani PRIJATELJI,
U želju da me bolje upoznate, kao i da steknete bolji uvid o dosadašnjim mojim aktivnostima, iznosim vam neke od svojih autobiografskih podataka.

Rođen sam 17.10.1959 godine, u selu Sokolište, opština Bosanski Novi (sada Novi Grad), Republika Bosna i Hercegovina (Sada Republika Srpska).
Nakon 1965 godine, moji roditelji se doseljavaju u Zmajevo, opština Vrbas, AP Vojvodina, gde završavam osmogdišnju školu sa odličnim uspehom.
Srednju medicinsku školu, smer laboratorijskih tehničara, u Novom Sadu upisujem 1974 godine, a završavam 1978 godine sa odličnim uspehom (sa prosekom 5,00 tokom sve četiri godine školovanja).
Tokom srednjoškolskog obrazovanja napisao sam naučno-stručni rad iz mikrobilologije sa temom : Procenat stafilokoknog kliconoštva u LIV2, koji je, od strane naučnog veća Srednje Medicinske Škole u Novom Sadu, bio pohvaljen.
Bio sam Učesnik SORA „Plačkovica 76“ gde sam dobio pohvalnicu.

Na SORA „Ljubljana 80“ obavljao sam funkciju predsednika predsedništva zbora brigadira.
Na SORA „ljubljana 80“ sam za doprinos uspešnost SORA primio udarničku značnu.
Medicinske studije u Novom Sadu, smer opšta medicina, upisujem 1978 godine, gde tokom studija dobijam pohvalnicu Medicinskog Fakulteta Novi Sad za postignute izuzetne rezultate u savlađivanju vaspitno-obrazovnog rada za III i IV godinu sa prosečnom ocenom 9,33 i 9,42.
Univerzitet U Novom Sadu mi je1982 godine dodelio II nagradu za postignuti uspeh tokom školovanja.
Tokom medicinskih studija, prezentovao sam stručno-naučne radove iz hemije i anatomije koji su prezentovani na XXI Stručnom Kongresu Studenata Medicine i Stomatologije Jugoslavije u Prištini od 28-30.III 1979 godine, i XXII Stručnom Kongresu Studenata Medicine I Stomatologije Jugoslavije u Vrnjačkoj Banji, od 19-23.III 1980 godine.
Nakon završenih medicinskih studija 1984godine (sa srednjim prosekom 9,00), pripravnički lelarski staž sam završio u Zdravstvenom Centru „Veljko Vlahović“ Vrbas (AP Vojvodina), a nakon toga zapošljavam pri Domu Zdravlja Bosanski Novi, i stručni ispit položio u Medicinskom Centru Sisak (Republika Hrvatska) 1986 godine.

Zbog nerešenog stambenog pitanja, zaposlio sam se u Dom Zdravlja Srbac, gde sam bio član radničkog saveta Doma Zdravlja Srbac i šef dečijeg dispanzera.
Zapošljavam se u Domu Zdravlja Podravska Slatina (također zbog predhodno obećanog, ali nerešenog stambenog pitanja), gde obavljam funkciju rukovodioca Zdravstvene Stanice Voćin.
U Domu Zdravlja Podravska Slatina završavam tečaj samozaštite alkoholom izazvanih poremećaja, u organizaciji Saveza za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja i suzbijanje bolesti ovisnosti u SR Hrvatskoj, u podravskoj Slatini od 07-11-11-1988.godine, i Zagrebu 04-05.ujka 1988.godine.
U Domu Zdravlja Podravskate, bavim se i humanitarnim radom, te bivam rukovodioc KLA (kluba lečenih alkoholičara) pri DI „Gaj“ Voćin, Šumariji „Voćin“ i MZ „Voćin“.

Radi uspešnosti rada KLA, kojima sam rukovodio, radnici KLA iz Republike Austrije, Republike Italije i Republike Slovenije bili su u u poseti Voćinu, radi primene našeg model rada.
U Voćinu sam bio dve godine predsednik Turističkog Društva „Točak“ Voćin.
Tokom raspada SFRJ, osnovao sam i rukovodio sa ratnom bolnicom u Voćinu, a potom u Gornjim Borkima (opština Daruvar), te bio načelnik sanitetske službe TO Daruvar.

Bio sam član izvršnog odbora Skupštine Opštine Podravska Slatina.
Nakon pada „Zapadne Slavonije“, zadržavam se u Okučanima gde rukovodim Službom Za Zdravstvenu Zaštitu Žena, i bivam članom Nadzornog Odbora Doma Zdravlja Okučani.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započinjem za Dom Zdravlja Okučani (odobrenjem Medicinskog Fakulteta Beograd od 18.10.1994.), pri Ginekološko-Akušerskoj Klinici u Banja Luci, a završavam u Beogradu, kao samofinansirajući specijalizant.
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, položio sam u Beogradu 1997 godine, pri Ginekološko-Akušerskoj Klinici „Narodni Front“.

Kao specijalista ginekologije i akušerstva, zapošljavam se u Domu Zdravlja Titel, na neodređeno vreme 1998 godine.
Tom prilikom se ujedno i osniva Služba Za Zdravstvenu Zaštitu Žena, kojom rukovodim do danas.
Uviđajući značaj zaustavljanja depopulacionih tokova na prostoru Opštine Titel, kao i šire, začetnik sam ideje o potrebi osnivanja organizacije koja će se baviti pronatalitetnom populacionom politikom.
Radi gore navedenog, iniciram i osnivam prvo Društvo Za Populacionu Politiku u SR Jugoslaviji 1998 GODINE, pod nazivom Društvo Za Populacionu Politiku „BREG“ sa sedištem u Titelu.

Društvo Za Populacionu Politiku „ BREG “ Titel osnovano je 1998. godine, a registrovano u Saveznom Ministarstvu Pravde Savezne Republike Jugoslavije pod brojem 3/1-455/2-2001-07, dana 20.03.2001 godine, sa ciljem uklanjanja svih uzroka depopulacije stanovništva.
U knjizi 7, PLANIRANJE PORODICE, u izdanju Službenog Glasnika Republike Srbije 2002.godine, na stranici 31, kaže se „Čini se da je Društvo „Breg“ pokazalo dobre pravce aktivnosti koji bi se mogli preporučiti svim sličnim organizacijama, jer su prihvatili da njihov metod rada bude zasnovan na ideji „Misli globalno-deluj lokalno“, što izgleda, jedino ima šansu za uspeh“.
Aktivisti Društva „BREG“-a su, do sada publikovali preko 80 stručno-naučnih radova iz oblasti populaciuone politike i biološko-medicinske tematike, te posetili više od 700 porodica, gde su u domaćem okruženju razgovarali o tome „Kako da nam bude bolje – kako da nas bude više“.
Sa grupom entuzijasta sa područja opštine Titel i Opovo, završio sam poslediplomsku školu za pronatalitetnu populacionu politiku u praksi, u organizaciji Izvršnog Veća AP Vojvodine, Medicinskog Fakulteta Novi Sad, Ginekološko Akušerske Klinike Novi Sad, Instituta Za Zdravstvenu Zaštitu Dece i Omladine Novi Sad, u periodu od 05-10.1998 godine.
Aktivni sam učesnik II Simpozijuma o aktuelnim problemima demografskog razvoja AP Vojvodine, 2001 godine.
Radi praktičnog rada i pokazane aktivnosti na području opštine Titel, opštine Opovo i opštine Zrenjanin, bivam članom Komisije Za Populacionu Politiku Izvršnog Veća AP Vojvodine, u periodu od 2001-2005 godine.

Bio sam član stručnog tima Komisije Za Populacionu Politiku Izvršnog Veća AP Vojvodine, zaduženim za koordinaciju rada sa opštinskim komisijama za populacionu politiku Izvršnog Veća AP Vojvodine od 2002-2005 godine.
Bio sam član uređivačkog odbora biltena Izvršnog Veća AP Vojvodine: Demografija-Informacije-Praksa, od 2001-2005 g.
Bio sam inicijator i aktivista realizacije I KONGRESA POPULACIONE POLITIKE –TITEL 2004, zajedno sa članom Medicinske Akademije SLD, prof.dr Aleksandrom Krstićem, koji se zbog nepodrške zajednice, na žalost nije realizovao („ELEGANTNO NESTAJANJE NACIJE“ Eliksir, str 20-21)

Bio sam Inicijator i realizator informativnog glasila „Titelske novine„ upisanih u registar sredstava javnog informisanja Pokrajinskog sekretarijata za informacije Izvršnog veća AP Vojvodine pod rednim brojem 5. koje su informisale javnost nekoliko godina, a koja na žalost (zbog nepodrške zajednice) više ne izlaze.

Bio sam inicijator i realizator veoma popularnog informativnog biltena „BREG“, štampanog u tiražu od 2000 primeraka, koji je tretirao sve aspekte populacione politike, u vremenskom periodu od 5 godina, koji na žalost više ne izlazi.
Bio sam član radne grupe opštine Titel, za izradu pripremnih radnji za izgradnju izbegličkog naselja „BUSIJA“ u Titelu, što je i rezultiralo uspešnom izgranjom naselja „BUSIJA“ i integracijom izbegliške i prognaničke populacije u opštini Titel.
Završio sam seminar Babi Friendly Inicijative- Menadžment Laktacije-u okviru Saveznog Zavoda Za Zaštitu I Unapređenje Zdravlja od 16-28.06.2002 u Aranđelovcu.

Završio sam Seminar Zdravstvene zaštite majke i deteta u organizaciji Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan čupić“ Beograd, u Kikindi 2002 godine.
Pri Medicinskom Institutu narodne Medicine Ukrajine u Kijevu, osposobljen za elektropuncturodijagnostiku i informoterapiju- Sertifikat No T-1891 od 25.06.2007.
Završio sam seminar „Zdravstveni radnici i HIV“ u okviru Međunarodne mreže pomoći IAN, u Zrenjaninu od 15-17.06.2010.
Član sam Ginekološko-Akušerske sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva od 2002 godine.
Završio sam obuku za ultrazvučnu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu pri Klinici Za Ginekologiju i Akušerstvo Novi Sad u periodu od 03.12.2004-03.02.2005.godine.

Autor sam i koautor brojnih radova na kongresima i simpozijumima iz oblasti populacione politike, ginekologije i akušerstva, nutricionizma i integrativne medicine.
Nastavničko veće Srednje tehničke škole „Mileva Marić“ Titel mi 1998 godine dodeljuje zahvalnicu za izuzetan doprinos zdravstvenom obrazovanju učenika.
U Srednjoj Školi „Mileva Marić“ Titel od 2002-2004 godine realizovao sam predavanja o humanizaciji odnosa među popovima i iz oblasti populacione politike.
Predsednik sam Upravnog Odbora Društva Za Populacionu politiku „Breg“ Titel 0d 2011 godine.
Predsednik sam Komisije Za KME (Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju) pri Domu Zdravlja Titel od 2011. godine.
Aktovni sam učenik u realizaciji projekata „ZDRAVLJE ZA SVE U XXI VEKU“ .
Koordinator sam i aktivni učesnik predavanja o zdravlju, koja se održavaju svakoga meseca u Mesnoj Zajednici „Bistrica“, ul.Braće Dronjak 11, 21 000 Novi Sad, u Kulturnom centru Zrenjanin, Narodne Omladine 1, 23 000 Zrenjanin, u mesnoj zajednici Mošorin.
Uskoro počinju predavanja jednom mesečno u Titelu, Knićaninu, a u planu je i Beogad…

Unazad nekoliko godina, jednom godišnje sam realizovao javna predavanja u velikoj sali Doma Sindikata Beograd, u trajanju od oko 40 minuta sa temama „Zagrli Život“, „Nevidljivi svet oko nas“, „Neplodnost boli“ „Reke Života“, „BAP u ginekologiji i akušerstvu“, „Tajne Funkcionisanja Mozga“, „Mikro svet oko nas“.
Kao gost predavač, održao sam javna predavanja u Zrenjaninu u okviru Udruženja građana „Zdrav Život“ 2011 i 2012 godine sa temama „Neplodnost Boli“ i „Reke Života“.
Udruženje građana „Zdrav Život“ iz Zrenjanina mi je povodom uspešne saradnje dodelilo priznanja za 2011 i 2012 godinu.
Na 56 ginekološko-akušerskoj nedelji Srpskog lekarskog društva održao sam predavanje na temu „Humana reprodukcija i endogeni disruptori“ u Beogradu 31.maja i1 juna 2012.

Inicirao sam i koordinirao realizaciju I KONGRESA ISHRANE BUDUĆNOSTI, SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, koji je održan u Titelu 15.X.2011 godine.
Bio sam glavni i odgovorni urednik Zbornika sažetaka radova I Kongresa Ishrane Budućnosti, Titel 2011. (ISBN 86-68497-11-07)
Na Kongresu je doneta odluka da se svake godine održava Kongres koji će biti posvećen ishrani budućnosti, koji će biti međunarodnog karaktera, a održavaće se svake godine u trajanju od dva do tri dana.
Bio sam koordinator II Međunarodnog Kongresa Ishrane Budućnosti Titel 2012, koji je održan u Hotelu „Tisa“ Titel, u periodu od 31.08-01.09.2012.
Bio sam glavni o odgovorni urednik Zbornika radova i sažetaka radova II Međunarodnog Kongresa Ishrane Budućnosti, Titel – 31.08 – 01.09.2012 (ISBN 978-86-915909-0-1).

Neki od do sada objavljenih radova, na kongresima u Republici Srbiji i u insotranstvu, gde sam autor ili koautor su:

POPULACIONA POLITIKA-NAJVITALNIJI INTERES DRŽAVE I POJEDINCA, Boro Vujasin, Smilja Jerkov, Matica Srpska Odeljenje Za Društvene Nauke, Novi Sad 2001, Zbornik 110-111, 295-301, ISSN 0352-5732/UDK 3(05)

UDRUŽENJE GRAĐANA U BORBI PROTIV „BELE KUGE“ Boro Vujasin, Saša Barjaktarov, Matica Srpska Odeljenje Za Društvene Nauke, Novi Sad 2001, Zbornik 110-111, 323-331, ISSN 0352-5732/UDK 3(05)

PERSPEKTIVA ZBRINJAVANJA VULNERABILNIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA U DOMU ZDRAVLJA TITEL, Boro Vujasin, ljubica Gudovski, Slobodan Stojković, Rajko Trninić, Gospava Petrović, Marija Olah Kalmar, Kongres Ratne Medicine Sa Međunarodnim Učešćem- Socijalno medicinski aspekti bolesti 4, Banja Luka, 23-27.maj 2001, Udruženje Građana „Ratna Medicina“ Banja Luka, Grafid d.o.o.banja Luka, 338-341, ISBN 86-83455-05-X

IZVOR ZDRAVLJA- TISA I TITELSKI BREG, Snežana Vujasin, Boro Vujasin, Marija Stojković, Stevan Gečevski, Smilja Jerkov, Rajko Trninić, Kongres Ratne Medicine Sa Međunarodnim Učešćem- Ekološki aspekti rata 1, Banja Luka, 23-27.ma1 2001, Udruženje Građana „Ratna Medicina“ Banja Luka, Grafid d.o.o.banja Luka, 123-126, ISBN86-83455-01-7

„BELA KUGA“ NAJMASOVNIJA BOLEST REPUBLIKE SRBIJE, Boro Vujasin, Snežana Vujasin, Internacionalni Kongres „Zdravlje Za Sve“ Perspektive Zdravlja u 21 veku, Banja Luka 4-8.06. 2003, Udruženje „Zdravlje Za Sve“, 230-236, ISBN 99938-716-2-1; ISBN 99938-716-4-8

TERAPIJA „BELE KUGE“, Boro Vujasin, Snežana Vujasin, Internacionalni Kongres „Zdravlje Za Sve“ Perspektive Zdravlja u 21 veku, Banja Luka 4-8.06. 2003, Udruženje „Zdravlje Za Sve“, 237-244, ISBN 99938-716-2-1; ISBN 99938-716-4-8

TITEL- CENTAR POPULACIONE MISLI, B.Vujasin, S.Vujasin, Lj.Gudovski, G.Petrović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor-23-28.10.2004, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos, Beograd, 159-160, ISBN 86-84015-06-1

BELA KUGA I STERILITET, Boro M. Vujasin, XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu, Beograd Hyatt Regency Hotel 16.i 17.decembar 2004, Udruženje za Fertilitet i Sterilitet Srbije i Crne Gore (FSSSM) Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije i Crne Gore, 147-150.

OBRADA PUPČANE VRPCE-PREPARATOM POVIDON JOD PENOM, G.petrović, B.Vujasin, Lj. Gudovski, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor-23-28.10.2004, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos, Beograd, 154-155, ISBN 86-84015-06-1

POBEDA ŽIVOTA NAD UMIRANJEM, Lj.Gudovski, B.Vujasin, S.Vujasin, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor-23-28.10.2004, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos, Beograd, 155-156, ISBN 86-84015-06-1

POLIVALENTNA PATRONAŽA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA, Lj.Gudovski, B.Vujasin, G.Petrović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor-23-28.10.2004, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos, Beograd, 158-159, ISBN 86-84015-06-1

MINISTARSTVO ZA BORBU PROTIV BELE KUGE, B.Vujasin, S.Vujasin, Lj.Gudovski, G.petrović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor-23-28.10.2004, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos, Beograd, 161-162, ISBN 86-84015-06-1

SLOBODNI RADIKALI I ZDRAVLJE, Boro M. Vujasin, jelena Vujasin, Branka Todorić, Radmila B.Vujasin, Zlata Todorović, Ekološka Istina EcoIst 05, Bor – Borsko Jezero 01-04.06.2005, Tehnički Fakultet U Boru – Univerziteta U Beogradu, 606-609, ISBN 86-80987-31-X

OPSTANAK, POSTOJANJE I OBNAVLJANJE STANOVNIŠTVA, Boro M. Vujasin, Radmila Bjelica Vujasin, Branka Todorić, Zlata Todorović, Jelena Vujasin, Ekološka Istina EcoIst 05, Bor – Borsko Jezero 01-04.06.2005, Tehnički Fakultet U Boru-Univerziteta U Beogradu, 657-660, ISBN 86-80987-31-X

ZNAČAJ DETOKSIKACIJE CREVA ZA ZDRAVO ZAČEĆE, G. Petrović, B.Vujasin, Lj.Gudovski, Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor-19-23.05.2010, Savez Zdravstvenih Radnika Srbije, Grafos, Beograd, 174-175, ISBN 978-86-84015-18-3

REGENERACIJA LJUDSKOGA TELA-POTREBNO VREME, B.Vujasin, G.petrović, lj.Gudovski, Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor-19-23.05.2010, Savez Zdravstvenih Radnika Srbije, Grafos, Beograd, 175, ISBN 978-86-84015-18-3

ISTINSKI UZROČNIK BOLESTI, Lj.Gudovski, B.Vujasin, G.Petrović, Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor-19-23.05.2010, Savez Zdravstvenih Radnika Srbije, Grafos, Beograd, 176-177, ISBN 978-86-84015-18-3

DRUŠTVO ZA POPULACIONU POLITIKU „BREG“ TITEL, B.Vujasin, R.Bjelica, S.Stojković, S. Vujasin, XIV Kongres Lekara Srbije I Kongres lekara Otadžbine i Dijaspore, Sava Centar Beograd-21-24.maja 2000, Srpsko Lekarsko Društvo I Asocijacija Srpska Veza, Vule-Beograd, 13.

POPULACIONA POLITIKA JE NAŠA BUDUĆNOST I IZAZOV, B.Vujasin, R.Bjelica, S.Stojković, S.Vujasin, XIV Kongres Lekara Srbije I Kongres lekara Otadžbine i Dijaspore, Sava Centar Beograd-21-24.maja 2000, Srpsko Lekarsko Društvo I Asocijacija Srpska Veza, Vule-Beograd, 13.

PRVI SEKSUALNI ODNOSI ADOLESCENATA U SREDNJOŠKOLSKOM CENTRU U TITELU, B.Vujasin, R.bjelica, S.Trajković, Jugoslovenski pedijatrijski Dani Niš 99, Udruženje Pedijatara Jugoslavije Pedijatrijski aktiv podružnice Srpskog lekarskog Društva, Trade Promet Niš, 52-53

MASTURBACIJA KOD ADOLESCENATA SREDNJE ŠKOLE „MILEVA MARIĆ“ TITEL, B.Vujasin, R.bjelica, S.Trajković, Jugoslovenski pedijatrijski Dani Niš 99, Udruženje Pedijatara Jugoslavije Pedijatrijski aktiv podružnice Srpskog lekarskog Društva, Trade Promet Niš, 55.

UPOTREBA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE SA ASPEKTA BUDUĆNOSTI, Boro M. Vujasin, ECHO SINERGIJA 08, V Kongres Ultrazvuka, Ginekologije, Perinatalne I Reproductivne Medicine Srbije, Beograd-1-4.oktobra 2008, 147

BRIGA O ŽIVOTU POČINJE PRE ZAČEĆA, Boro M. Vujasin, J.Vujasin, B.Todorić, lj.Gudovski, Z.Todorović, G.petrović, A.Tubić, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 10-14.maj 2006, Savez zdravstvenih radnika Rebublike Srbije, Grafos Beograd, 440-441, ISBN 86-84015-09-6

PRIRODNI IMUNOMODULATORI I ANALGETICI KOD NEONATUSA, Z.Todorović, Boro M. Vujasin, B.Todorić, G.petrović, Lj.Gudovski, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 10-14.maj 2006, Savez zdravstvenih radnika Rebublike Srbije, Grafos Beograd, 446-447, ISBN 86-84015-09-6

NATURALNI ANTIMIKROBNI PREPARATI U TRUDNOĆI, Boro M. Vujasin, G.petrović, Z.Todorović, Lj. Gudovski, B.Todorić, A.Tubić, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 10-14.maj 2006, Savez zdravstvenih radnika Rebublike Srbije, Grafos Beograd, 448-449, ISBN 86-84015-09-6

REGENERACIJA KOŠTANOZGLOBNOG SISTEMA I MENOPAUZA, B.Todorić, J.Vujasin, Boro M. Vujasin, Lj.Gudovski, Z.todorović, A.Tubić, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 10-14.maj 2006, Savez zdravstvenih radnika Rebublike Srbije, Grafos Beograd, 449-450, ISBN 86-84015-09-6

ČUDESNI MOLEKUL ZA PLODNOST, B.M.Vujasin, Z.Duper, Lj.Gudovski, J.Zolotić, S.M.Vujasin, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 131-132, ISBN 978-86-84015-20-6

POSTUPCI ZA ZDRAVO I ŽELJENO POTOMSTVO, G.petrović, B.M.Vujasin, Z.Duper, J.Zolotić, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 133-134, ISBN 978-86-84015-20-6

NEPLODNOST BOLI, B.M.Vujasin, Z.Duper, J.Zolotić, Lj.Gudovski, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 136-137, ISBN 978-86-84015-20-6

VAŽNA JE HRANA, Z.Duper, B.M.Vujasin, J.Zolotić, S. M. Vujasin, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 385-386, ISBN 978-86-84015-20-6

„HRISTIJAN“-NAMAZ KOJI HRANI I LEČI, Lj.Gudovski, B.M.Vujasin, Z.Duper, J.Zolotić, S.M.Vujasin, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 387-388, ISBN 978-86-84015-20-6

APOTEKA-SVUDA OKO NAS, S.M.Vujasin, B.M.Vujasin, J.Zolotić, Z.Duper, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 420-421, ISBN 978-86-84015-20-6

PREVENCIJA KARIJESA I PARADENTOZA, J.Zolotić, B.M.Vujasin, Z.Duper, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 29-30, ISBN 978-86-84015-20-6

PATRONAŽNA SESTRA U ZAUSTAVLJANJU NEGATIVNOG PRIRODNOG PRIRAŠTAJA, B.M.Vujasin, Lj.Gudovski, G.Petrović, Majski Susreti saveza Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 12-19.05.2002, Savez zdravstvenih radnika Repbublike Srbije, Mijazograf Beograd, 101, ISBN 86-84015-00-2

„Prioritet nad prioritetima“ Boro M. Vujasin, (2002), Bilten Komisije za populacionu politiku izvršnog Veća AP Vojvodine; Demografija-Informacije-Praksa, 7, 3-4.

„Zaustavljanje depopulacije na lokalnom nivou“, (2002) Vujasin B., Demografija-Informacije-Praksa, Bilten Komisije za populacionu politiku Izvršnog Veća A.P. Vojvodine, broj 6, stranice 4-4.

POTREBA INTEGRACIJE IZBEGLIH I PROGNANIH LICA SA ASPEKTA POPULACIONE POLITIKE, Boro Vujasin, Goran Jovišić, Ilija Trbojević, Miroljub Medaković, Slavko Vukadinović, Pal Kalmar, Kongres Ratne Medicine Sa Međunarodnim Učešćem- Rehabilitacija žrtava rata 5, Banja Luka, 23-27.maj 2001, Udruženje Građana „Ratna Medicina“ Banja Luka, Grafid d.o.o.banja Luka, 30-33, ISBN 86-83455-06-8

INTERPERSONALNI ODNOSI U RADNIM GRUPAMA I ZADACI MENADŽMENTA, Boro Vujasin, Slobodan trajković, Dragan Budakov, Zlata Todorović, II Kongres Pedijatara Jugoslavije, Novi Sad 20-26.IX 1988, Udruženje pedijatara Jugoslavije, Budućnost-Novi Sad, Šumadijska 12, 339

PČELINJE MLEKO U SEXUALNOM ŽIVOTU I PLODNOSTI, B.M.Vujasin, B.Todorić, Z.Todorić, Lj.Gudovski, G.petrović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Mešunarodnim Učešćem, Zlatibor 26-30.10.2005.god. Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, „Grafos“ Beograd, 300-302, ISBN 86-84015-08-8

PRIRODNI SEKSUALNI STIMULANSI I REPRODUKCIJA, G.petrović, Z.todorović, B.Todorić, Lj.Gudovski, B.Vujasin, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Mešunarodnim Učešćem, Zlatibor 26-30.10.2005.god. Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, „Grafos“ Beograd, 302-303, ISBN 86-84015-08-8

FOREVER ALOAE PROPOLIS KREMA I VULVOVAGINALNA PATOLOGIJA, Lj.Gudovski, B.Todorović, G.Petrović, B.Vujasin, Z.Todorović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Mešunarodnim Učešćem, Zlatibor 26-30.10.2005.god. Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, „Grafos“ Beograd, 303-304, ISBN 86-84015-08-8

UTICAJ FLUORA NA ZDRAVLJE, J.Zolotić, B.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 197-198, ISBN 978-86-84015-19-0

ZNAČAJ PROBIOTIKA U PREVENCIJI KARCINOMA, Z.Duper, B.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 234-235, ISBN 978-86-84015-19-0

OKSIDANSI I KANCEROGENE BOLESTI, G.petrović, B.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 235-236, ISBN 978-86-84015-19-0

ANTIOKSIDATIVNA SINERGIJA U PREVENCIJI KARCINOMA, Lj.Gudovski, B.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 237, ISBN 978-86-84015-19-0

„TITELSKI INZI“ U PREVENCIJI RAKA, B.M.Vujasin, S.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 242-243, ISBN 978-86-84015-19-0

BRIGA O POTOMSTVU POČINJE OD PRE ZAČEĆA DO ZAUVEK, Boro M. Vujasin, Prvi Kongres Perinatalne Medicine, Beograd Sava Centar 11-13.mart 2010. CD

ZDRAVA VODA-ESENCIJA ŽIVOTA, M.Popović, S.M.Vujasin, B.M.Vujasin, Kongres Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor, 23-28.10.2010. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, „Grafos“ Beograd, 283-284, ISBN 978-86-84015-19-0

BELA KUGA-NAJČEŠĆA BOLEST U TOKU, Gospava Petrović, Boro M.Vujasin, Ljiljana Glumac, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Vrnjačka Banja 24-28.10.2002.godine, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 349-350, ISBN 86-84015-01-0

VAGINALNI TRETMAN SEC.TITEL, Ljubica Gudovski, Boro M. Vujasin, Gospava Petrović, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Vrnjačka Banja 24-28.10.2002.godine, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 202-203, ISBN 86-84015-01-0

ULOGA FARMACEUTSKOG TEHNIČARA U PODRŠCI DOJENJU, Đorđe Šarkić, Boro M. Vujasin, Vesna Stanišić, Oktobarski Susreti Zdravstvenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Vrnjačka Banja 24-28.10.2002.godine, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 57, ISBN 86-84015-01-0

SRBIJA NA IZDISAJU, Gospava Petrović, Boro Vujasin, Ljubica Gudovski, Oktobarski Susreti Zdravstevenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 26-31.10.2003 godine, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 365, ISBN 86-84015-03-7

JEDNA OD VAŽNIH KARIKA U ZDRAVSTVENOJ NEZI JE MEDICINSKA SESTRA, ljubica Gudovski, Boro Vujasin, Gospava Petrović, Oktobarski Susreti Zdravstevenih Radnika Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 26-31.10.2003 godine, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 365-366, ISBN 86-84015-03-7

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PODRUČJU OPŠTINE TITEL, Boro m.Vujasin, Dragan M. Suša, 3 Kongres stomatologa SR Jugoslavije, Novi Sad 20-23.septembar 2003, Udruženjestomatologa Jugoslavije SLD-DLV Stomatološka Sekcija, 40

STOMATOLOŠKA POSEĆENOST TRUDNICA U TITELU, Boro M.Vujasin, dragan M.Suša, 3 Kongres stomatologa SR Jugoslavije, Novi Sad 20-23.septembar 2003, Udruženjestomatologa Jugoslavije SLD-DLV Stomatološka Sekcija, 40

MEDICINSKA SESTRA KAO EDUKATOR POPULACIONE POLITIKE, G.Petrović, B.Vujasin, Lj.Gudovski, Prvi Kongres Medicinskih Sestara I Tehničara Jugoslavije, Budva 16-20. maja 2001, 16-17

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA U TERAPIJI „BELE KUGE“, Lj.Gudovski, B.Vujasin, G.Petrović, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 11-18.05.2003 godine, Savez Zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 157, ISBN 86-84015-02-9

TERAPIJA INCONTINENCIJE URINA MIKCIONIM VEŽBAMA SEC.TITEL, Gospava Petrović, Boro Vujasin, Ljubica Gudovski, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 11-18.05.2003 godine, Savez Zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 173-174, ISBN 86-84015-02-9

IMA LI NADE, Julka Zolotić, Boro Vujasin, Snežana Vujasin, Majski Susreti Zdravstvenih Radnika Republike Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Zlatibor 11-18.05.2003 godine, Savez Zdravstvenih radnika Republike Srbije, Grafos Beograd, 217-218, ISBN 86-84015-02-9

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA U DOMU ZDRAVLJA TITEL, (2005), Boro M. Vujasin, G.Petrović, Lj.Gudovski, Zbornik, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd, 88-89.

VIZUELNE PORUKE U TERAPIJI BELE KUGE, (2005), Boro M. Vujasin, Lj.Gudovski, G.petrović, Zbornik, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd, 90-91.

KONTRACEPCIJA INTRAUTERINIM ULOŠCIMA-ISKUSTVA I DILEME, (2005), Boro M. Vujasin, G.Petrović, Lj.Gudovski, Zbornik, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd, 91-92.

„VITAE TITELICA“ ZA SVAKI DAN, Boro M. Vujasin, Magdolna Kovač, Zlatana Todorović, Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Oktobra 2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd.

VITALNOST ORGANIZMA UZ OMEGA 3 I OMEGA 9, Zlatana Todorović, Boro M Vujasin, Magdolna Borbaš. Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunsrodnim učešćem, Zlatibor, Oktobra 2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd.

BELI LUK I ESCHERICHIA COLLI. Magdolna Borbaš, Boro M. Vujasin. Zlatana Todorović, Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Oktobara 2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd.

HUMANA REPRODUKCIJA U OPASNOSTI, Boro M. Vujasin, Magdolna Borbaš, Zlatana Todorović, Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Oktobara 2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd.

PISMO IZ BUDUĆNOSTI, Boro M. Vujasin, I Kongres Ishrane Budućnosti Sa Međunarodnim Učešćem, Titel, 115.10.2012, Društvo Za Populacionu Politiku „Breg“, PrintXpress, Novi Sad, 22-23. ISBN 86-68497-11-07

HUMANA REPRODUKCIJA I ENDOGENI DISRUPTORI, Boro M. Vujasin, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Begrrad –Sava Centar 31.maj-1.jun 2012, Srpsko Lekarsko Društvo Ginekološko-Akušerska Sekcija, Grafocard Beograd, 329-340, ISBN 978-86-6061-019-7

TAJNA JE RAZOTKRIVENA, Boro M.Vujasin, II Međunarodni kongres Ishrane Budućnosti, Titel 31.08-01.09.2012, Društvo Za populacionu Politiku „Breg“ Titel, Mala Knjiga Novi Sad, 22-25, ISBN 978-86-915909-0-1

PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE. Boro M.Vujasin. III Kongres lekara opšte medicine Republike Srbije sa međunarodnim učešćem i XVII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Sava centar, 20-23.IX. 2012. CD štampa Pint digital system, Str. 65, ISBN 978-86-6061-029-6

ULOGA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZAUSTAVLJANJU DEPOPULACIJE, Boro M. Vujasin, III Kongres lekara opšte medicine Republike Srbije sa međunarodnim učešćem i XVII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Sava centar 2012.

ISHRANA TRUDNICE I INTELEKTUALNI POTENCIJAL PLODA, Ljubica Gudovski, Boro M. Vujasin, Gospava Petrović, Anđa Tubić, Kongres Zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2010.

I tako dalje…

Na osnovu do sada objavljenih i publikovanih naučno-stručnih radova, unazad nekoliko godina ostvario sam uslove za sticanje zvanja primarijusa medicine, te je sada formalizacija istoga u toku.

Na osnovu odluke Zdravstvenog Saveta Republike Srbije broj A-1-1378/2012, A-1-1599/2012, A-1-2338/12, A-1-2318/12, akreditovan sam za edukatora KME za sve profile zdravstvenih radnika Republike Srbije, sa temama: Humana reprodukcija u opasnosti, Uloga zdravstvenih radnika u zaustavljanju depopulacije, „Vita Titelica“ za svaki dan, Antimikrobno dejstvo beloga luka.

2012 godine, postao sam počasnim članom ARS AKADEMIJE u Novom Sadu.

Internet stranica www.ishrana-buducnosti.com realizovana početkom 2012 godine, svima zainteresovanima daje stručno-naučne činjenice o zdravijem i srećnijem životu sadašnjih i budućih generacija, kako u XXI veku, tako i u buduće.

Inicijator i koordinator sam sledećih prijekata, koji su i od međunarodnog interesa:

1. TERAPIJA „BELE KUGE“
2. ŽIVOT U SKLADU SA PRIRODOM I ZDRAVLJE
3. III MEĐUNARODNI KONGRES ISHRANE BUDUĆNOSTI

Ideja vodilja da „Menjajući sebe, menjamo svet“, koju osećam i koju živim, verujem da jedino ima šansu za uspeh, da zajedničkom snagom i energijama koje posedujemo stvorimo svet u kojem želimo da živimo, kao humaniji i bolji život za generacije koje će doći nakon nas.

Verujući da živimo slične životne ideale, unapred se zahvaljujem na razumevanju, podršci i pozitivnom razumevanju moje iskrene želje, da iznesem o sebi neke od svojih dosadašnjih aktivnosti, kako bi donekle bili upoznati sa nekim mojim aktivnostima i životnim stavovima.

S Poštovanjem,

Dr med. Boro M. Vujasin
Spec. ginekologije i akušerstva
Electropuncturodijagnostičar i informoterapeut