mr sc. Radovan Dragić

Fakultet sam završio na MIM – Menhetn Institut za Menadžmnet – New York City, USA, završni semester četvorogodišnjih studija, sa prosečnom ocenom 8,53 i stekao zvanje BBA (Bachelor of Business Administration).

Dvogodišnje magistarske studije sam završio na Alfa Univerzitetu, na Fakultetu za Preduzetni Menadžment u Novom Sadu, u decembru 2010. godine, sa prosečnom ocenom položenih ispita 9,5, i stekao zvanje Magistra nauka o menadžemntu. Naziv odbranjene magistarske teze bio je: TRŽIŠNO POZICIONIRANJE SRPSKIH KOMPANIJA NA INTERNETU KORIŠĆENJEM OPTIMIZACIJE PRETRAŽIVAČA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI. Naučna oblast kojom sam se do sada bavio i kojom se želim i u budućnosti baviti tiče se Internet marketinga i Internet tehnologija.

U periodu nakon odbranjene magistrature posvetio sam se izradi naučnih radova u saradnji sa dr. Tanjom Milošević, sa Fakulteta za Pravne i Poslovne Studije u Novom Sadu, i dr. Viktorom Radunom, sa Metropoliten Univerziteta u Beogradu. Do danas sam objavio 3 naučna rada, sa temama vezanim za Internet marketing, Internet pozicioniranje i Internet tehnologije. Moje dalje naučne aktivnosti biće usmerene u istom pravcu. Trenutno radim na izradi naučnog rada koji nameravam da objavim u nekom od renomiranih stranih naučnih časopisa.

Naučni radovi:

1. Radovan Dragić, Tanja Milošević, RSS-­‐5-­‐4 SIGNIFICANCE AND IMPACT OF META TAGS ON SEARCH ENGINE RESULTS PAGES, XI međunarodni naučno-­‐stručni Simpozijum, INFOTEH®-­‐JAHORINA 2012, 21. mart -­‐ 23. mart 2012., Jahorina -­‐ Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH. Zbornik radova, str. 751 – 755. ISBN 978-­‐99938-­‐624-­‐8-­‐2

2. Radovan Dragić, Viktor Radun, ZNAČAJ RENKING FAKTORA KOD POZICIONIRANOSTI SAJTOVA U WEB PRETRAŽIVAČIMA KAO REZULTAT SEO STRATEGIJA, 18. konferencija Yu Info 2012, 29.02. -­‐ 03.03.2012. Kopaonik, Srbija. Zbornik radova, str. 89-­‐94. ISBN: 987-­‐86-­‐85525-­‐09-­‐4

3. Radovan Dragić, Viktor Radun, ZNAČAJ POZICIJE U REZULTATIMA PRETRAGE INTERNET PRETRAŽIVAČA (SERP) SA ASPEKTA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U SRBIJI, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 26 -­‐ 28 maj 2011, Zaječar, Srbija, Zbornik radova, str. 915-­‐922. ISBN: 978-­‐86-­‐80987-­‐85-­‐9

Želim da istaknem da su moja istraživanja i naučni rad bazirani pre svega na višegodišnjem iskustvu i praktičnoj primeni u domenu IT-a. Odmah po završetku redovnih studija, osnovao sam IT kompaniju u Budimpešti i do današnjeg dana sam u IT biznisu. Trenuno vršim funkciju direktora kompanije Art of Design LTD, čiji sam osnivač, koja se bavi izradom web sajtova, web software-a, web i mobilnih aplikacija, kao i uslugama Internet marketinga. Kao kompanija, uglavnom smo aktivni na tržištu SAD (80%) i Zapadne Evrope (15%).